LATIHAN SOAL UAS PAS BAHASA SUNDA KELAS 6 SEMSETER 1 TAHUN 2021/2022

Latihan Soal dan Kunci Jawaban Soal UAS - PAS Bahasa Sunda SD - MI Kelas 6 Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022

Latihan Soal dan Kunci Jawaban Soal UAS - PAS Bahasa Sunda SD - MI Kelas 6 Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022. PAS (Penilaian Akhir Semester) istilah penilaian yg dilakukan diakhir semester setelah kegiatan pembelajaran selama 1 semster atau 6 bulan. yang dulunya PAS dikenal dengan istilah ulangan semester. Namun PAS adalah istilah baru yang dipakai sebagai pengganti isitilah Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Ulangan Umum (Ulum).

Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meng­ukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil penilaian akhir semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menge­tahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.


Berikut ini Latihan Soal dan Kunci Jawaban Soal UAS - PAS Bahasa Sunda SD - MI Kelas 6 Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022. Semoga contoh soal latihan Penilaian Akhir Semester (PAS)  Bahasa Sunda ini dapat membantu persiapan menghadapi UAS – PAS Semester 1.

I. Cakra aksar A,B,C,atwa D di hareupeun jawaban nu pangbenerna !
1. Sanggeus di hua awi nu rek dijieun sair teh, terus di… supaya lemes.
Kecap nu bener pikeun nganggeuskeun kalimah di luhur nya eta…
A. Anyam                                       C. potong
B. Raut                                           D. Beulah

2.  Ngagunakeun tanda koma nu bener aya dina kalimah…
A. Neni, Danu, jeung Mardi araya di imah.          
B. Neni Danu jeung, Mardi araya di imah.           
C. Neni, Danu, jeung, Mardi, araya, di imah.
D. Neni, Danu jeung, Mardi, araya, di imah.

3.    Awahing ku lucu nempo nu ngabodor, atuh nu nongton ngan …. Bae seuri
Kecap panganteur jang nganggeuskeun kalimah di luhur nyaeta…
             A. Ger                                         C. Belenyeh
             B. Der                                          D. Gelenyu

4.    Kumaha kedahna supados hasilna sae ? Kalimah eta kaasup kana kalimah…
             A. Panitah                                              C. Wawaran.
             B.Pananya                                             D. Panyeluk

5. Kalimah di handap nu kaasup kana kalimah wawaran nyaeta…..
A. Punten pangngadamelkeun kueh.                
B. Kamari di sakola aya nu dagang buku.         
C. Wilujeng sumping ka sadayana.
D. Teu kenging ameng di dinya.

6. Nu kaasup kalimah panitah nu bener nyaeta…
             A. Cokotkaeun buku           C. Andakeun buku
             B. Pangcokotkeun             D. Punten pangcandakeun buku.

7. Beuti koneng bias dipake ubar panyakit…
             A. Rieut sirah                                 C. Nyeri cangkeng
             B.  mah                                           D. Darah tinggi

8. Bagean tina tangkal kalapa nu sok dipake nyieun kesed nya eta…
             A. Sabutna/tapasna                       C. Batokna
             B. Tangkalna                                  D. Daunna
9.  Geutah nu bisa diopake ubar raheut nya eta…
             A. Geutah nangka                                  C. Geutah cau
             B. Geutah teureup                                 D. Geutah kadu

10. Gambar di handap mangrupa alat nu gunana pikeun….

A.  Nyangu                 C. Naheur cai
B.  Nyayur                  D. Nyieun es11. Gumeulis teh keap rundayan tina kecap geulis. Gumeulis ngandung harti…
            A. Geulis pisan                             C. Kurang geulis
            B. Asa aing panggeulisna           D. Niru-niru jelema geulis.

12. Permios bade ka pengker heula. Eta kalimah ngagunakeun gaya basa..
            A. Ngasor                                       C. Rautan
            B. Kadalon                                      D. Mindoan

13. Linggih heula atuh ka saung butut. Kalimah eta ngagunakeun gaya basa…
            A. Ngasor                                       C. Rautan
            B. Kadalon                                      D. Mindoan

14.  Sasaruaan tina kecap ayeuna, nyaeta…
            A. Kiwari                                         C. Isuk
            B. Pageto                                       D. Heuleutna

15.  Kecap tarik lamun dirajek kalayan make rarangken sa-r-na, jadi….
                   A. Tari-tarik                             C. Patarik-tarik
                   B. Ditari-tarik                          D. Satarik-tarikna

16. Tengah peuting nu simpe                
Kuring hudang sorangan                 
Nitenan kahirupan jeung nasib        
Nitenan kaayaan indung bapa         
Walurat nu aya    

Maksud atawa makna puisi di gigir nyaeta…
A. Teu daek sare mikiran nasib nu walurat
B. Teu daek sare nempoan indung bapa.
C. Hudang rek nempo indung bapa
D. Hudang rek ti peuting inget ka indung bapa

17.    Kalimah di handap nungagunakeun kecap panganteb nyaeta….
A. Kuring lapar haying am bae dahar                           
B. Budak the teu kaleked ngan terekel bae naek.
C. Petasan  kapanasan ngan jegur bae bitu
D. Eta mah budak pikaresepeun pisan.

18.    Eta budak nu dicarekan teu ngomong deui ngan bluk bae nangkub.
Kecap bluk dina kalimah di luhur kaasup kana kecap ….
          A. Anteuran                                    C. Panganteb
          B. Rundayan                                   D. Rarangken.

19.    Di ajar basa sunda … kudu titen.
Kecap panganteb nu bener pikeun  nganggeuskeu kaliomah di gigir nyaeta…
                   A. Wae                                   C. Mah
                   B. Teh                                     D. Der

20.    Pupuh Sinom dina sapadana diwangun ku …padalisan
                   A. 6                                         C. 8
                   B. 7                                         D. 9

II. Eusian titik-titik di handap ieu kalayan make kecap nu merenah !
21.    Nyieun hihid carana kudu di….
22.    Sangkan ulah morosot calana the dipakena kudu make beber.
Nulis kecap beber dina kalimah di luhur teh salah kuduna ….
23.    Melak koneng mah ulah tangkana tapi…..
24.    Sindang heula atuh ka rorompok abdi.
Kecap rorompok lamun dijieun dina gaya basa       ngasor nyaeta….
25.    Ari ulin ulah Jauh teuing bisi poho balik.
Nurutkeun fungsina, kalimah di luruh kaasup kana kalimah….
26.    Nu balap lumpatma pa…nepi ka garis finis.
Kecap rajekan nu bener pikeun nganggeuskeun eta ka;limah nyaeta.. ..
27.    Eta jelema teh gumede pisan . kecap gumede asal kecapna nyaeta….
28.    Kecap jauh lamun dirajek make rajekan dwi murni jadi….
29.    Pun bapa mah tos kirang dangu. Kalimah ngagunakeun gaya basa….
30.    Watek pupuh sinom nyaeta….

III. Jawab atawa terangkeun sing jentre!

31.    Jieun hiji kalimah anu bias di ucapkeun ku hidep lamun ngadenge babaturan gering!

32.    Sanepina ka Sakola Jojo langsung asup ka jero kelas. Poe ieu Jojo hudang kabeurangan. Pilemna rame pisan. Sabab peutingna  kabengbat ku nongton pilem.Sanggeus sarapan  buru-buru ka sakola.
Susun kalimah di luhur jadi paragraph nu bener!.

33. Jieun kalimah panitah luyu jeung gambar di handap

34.Jieun kalimah Tanya anu ngagunakeun kecap Sabaraha

35. Terangkeun ngaran jeung gunana alat nu aya dina gambar di handap !.


          
Kunci Jawaban  Latihan Soal UAS - PAS Bahasa Sunda SD - MI Kelas 6 Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022
I.  Pilihan ganda
1. B
2. A
3.A
4. B
5. B.
6. D.
7. B.
8. A.
9. C.
10. A.
11. D.
12. C.
13. A.
14. A..
15. D.
16. A.
17. D.
18. A.
19. C.
20. D.
II. Isian.
21. Anyam.
22. Beubeur.
23. Beutina.
24. Saung.
25. Nasehat
26. Heula-heula
27. Gede
28. Jauh-jauh
29. Rautan
30. Gumbira

III
III. 
Jawaban No 31 – 35 bebas kumaha anjeun.

Demikian contoh atau Latihan Soal dan Kunci Jawaban Soal UAS - PAS Bahasa Sunda SD - MI Kelas 6 Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022. Selamat belajar, sukses selalu.
= Baca Juga =Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama


Free site counter


Free site counter