SOAL LATIHAN DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN UAS - PAS BAHASA SUNDA KELAS 5 SD/MI SEMESTER 1 ( GANJIL )


PAS (Penilaian Akhir Semester) istilah penilaian yg dilakukan diakhir semester setelah kegiatan pembelajaran selama 1 semster atau 6 bulan. yang dulunya PAS dikenal dengan istilah ulangan semester. Namun PAS adalah istilah baru yang dipakai sebagai pengganti isitilah Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Ulangan Umum (Ulum).

 

Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meng­ukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil penilaian akhir semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menge­tahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.

 

Berikut ini Soal Latihan dan Kunci Jawaban Ulangan Umum UAS - PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semester 1 2021 2022 2023 2024 2025

 

Lenyepan pupuh Dangdanggula di handap ieu !

 

Pasundan

 

Duh pasundan lemah cai kuring

Tanah endah tanding indraloka

Nu jadi kaabot hate

Tempat para luluhur

Nya ka anjeung kuring babakti

Satia tur bumela

Sanggup tendon umur

Imbang-imbang jiwa raga

Batan sunda kudu ilang , kudu leungit

Kajeun kuring nu sirna

 

I.   Jawab pananya dihandap ieu dumasar tina pupuh di luhur!

 

1.  Naon ngaran pupuh nu aya di luhur?

2.  Aya sabaraha jumlah padalisanana?

3.  Tuliskeun eusi padalisan anu katilu!

4.  Padalisan anu katilu, diwangun ku sabaraha engang?

5.  Nyritakeun naon pupuh di luhur the?

 

Berikut ini Soal Latihan dan Kunci Jawaban Ulangan Umum UAS - PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semester 1 2021 2022 2023 2024 2025

 

II.   Cakra huruf A,B,C, atawa D. di hareupeun jawaban anu pang benerna!

 

6.  Kecap pananya nu gunana pikeun nanyakeun kayaan nyaeta…

A. Kumaha   C. Dimana

B. Iraha        D. Jeung saha

 

7.  Alat nu biasa dipake ngakeul nyeta…

A. Nyiru        C. Aseupan

B. Seeng      D. Hihid

 

8.  Dongeng ngeunaan ayana nyi Roro Kidul kaasup kana ….

A. Fabel         C. Sage

B. Legenda    D. Mite.

 

9.  ….  ka marana meni rurusuhan ? Kecap anu luyu pikeun nganggeuskeun kalimah nyaeta…

A. Mulih        C. Mantas

B. Bade        D. Balik

 

10. Babasan nu diterapkeun ka jalma nu sok pulang-paling, nya eta…

A. Jauh lengkah.  C. Panjang leungeun.

B. Hampang leungeun. D. Kandel kulit beungeut.

 

Berikut ini Soal Latihan dan Kunci Jawaban Ulangan Umum UAS - PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semester 1 2021 2022 2023 2024 2025

 

11. Kalimah anu ngagunakeun aksara gede nu bener nya eta…

A. Di gigireun pasar Pari aya Smp.      

B. Di Gigireun Pasar Pari Aya SMP.    

C. Di gigireun pasar pari aya SMP.

D. Di gigireun pasar Pari aya SMP.

 

12. Kalimah di handap nu ngagunakeun tanda kutip nu bener nya eta…

A. Saur Meisya : “ ENjing abdi moal tiasa ka sakola”.     

B. “Saur Meisya” : Enjing abdi moal tiasa ka sakola.

C. Meisya nyarios “ saurna enjing moalm ka sakola”.

D. “Meisya nyarios” : saurna enjing moal ka sakola.

 

13. Jang Dudu teh bentang kelas V. Harti kecap bentang dina kalimah tadi nya eta…

A. Bentang nu aya di langit.          

B. Pang pinterna di kelas V          

C.Pang kasepna di kelas V.

D. Pang rajina di kelas V.

 

14. Zaman ayeuna mah HP  teh geus jadi kaulinan barudak. Kecap umum dina wdang informasi nyaeta…

A. HP.         C. Kaulinan

B. Zaman.   D. Budak leutik.

 

15. Babasan anu luyu di terapkeun ka jelema nu koret nya eta buntut…

A. Kadalan    C. Kasiran

B. Kudaeun.  D. Jangkrikan

 

Berikut ini Soal Latihan dan Kunci Jawaban Ulangan Umum UAS - PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semester 1 2021 2022 2023 2024 2025

 

16. Mun geringna parna mah kudu di opname. Kecap opname mangrupakeun kecap umum di widang

A. Teknologi.  C. Pendidikan

B. Kasehatan  D. Industri.

 

17. Budak teh resep pisan tataekan. Asal kecap tina kecap tataekan nya eta…

A. Taek        C. Naek

B. Taekan.    D. Naekan


18. Eta budak teh teu beunang andel . Kecap runayan tena kecap andel anu luyu jeung kalimah di gigir nya eta…

A. Diandelkeun C. Diandel

B. Andelan        D. Piandel

 

19. Kalimah di handap nu mangrupa kalimah aktif nya eta…

A. Mang Adna keur meuncit hayam.       

B. Hayam di peuncit mang Adna.            

C. Jandela ditutup ku Ani     

D. Anjing digebug mang Adna.

 

20. Buruk-buruk papan…..

Kecap nu luyu pikeun nganggeuskeun paribasa di luhur nyaeta….

A. Jati.          C. Jengkol

B. Mahoni.    D. Suren.

 

Berikut ini Soal Latihan dan Kunci Jawaban Ulangan Umum UAS - PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semester 1 2021 2022 2023 2024 2025

 

21. Kalimah di handap nu ngagunakeun kecap bentang dina harti sabenerna nya eta…

A. Rano Karno teh bentang filem.          

B. Juju bentang mandalawangi.             

C. Ani jadi bentang kelas.

D. Di langit bentang baranang.

 

22. Kecap asal tina kecap ngarepotkeun nya eta…

A. Repot.     C. Repoteun

B. Rarepot.  D. Direpotkeun.

 

23.Jam lima isuk-isuk disebutna wanci…

A. Pecat sawed                             

B. Harieum beungeut.                     

C. Carangcang tihang.

D.Manceran.

 

24. Kecap anteuran kana pagawean nginum nya eta…

A. Am        C. Cur

B.  Regot   D. Bek

 

25. Gambar di handap ieu mangrupa alat nu gunana pikeun….A.  Tempat cai tah                                                      

B.  Tempat es    

C.  Tempat cai nginum

D.  Tempat cai kopi

 

 

Berikut ini Soal Latihan dan Kunci Jawaban Ulangan Umum UAS - PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semester 1 2021 2022 2023 2024 2025

 

II. Eusian titik-titik di handap ieu !

26. Karya sastra di handap ieu kaasup kana ….

Imah teh pangulinan diri

Tina nereptepna panon poe

Tina gebretna ci hujan


27. Kandel kulit…. Paribasa pikeun jelema nu teu boga kaisin.


28. Ari pacul ….. di mana ?

Kecap pananya nu luyu pikeun nganggeuskeun kalimah di luhur nya eta….


29. Ngaran alat musik di handap ieu nya eta…      
30. Bapa keur macul di sawah. Kalimah eta kaasu kana kalimah…


31.Ari hirup, uilah sok pikangewaeun batur! Kecap pikangewaeun asal kecapna …


32. Kawantu halodo atuh lamun hayang alus mah kembang teh kudu di…..


33. Jajang keur parab kebo. Kecap parab Kudu dijadikeun kecap rundayan nya eta…


34. Bapa nuang peuteuy seep sa….


35. Eneng nyaeta ngaran anak….

 

Berikut ini Soal Latihan dan Kunci Jawaban Ulangan Umum UAS - PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semester 1 2021 2022 2023 2024 2025

 

III. Jawab Pananya Di handap ieu 

36. Naon paribasana jelema nu teu bisa neundeun duit?

 

37. di-pangkasohorna-adu bedug-seni-nu-Pandeglang-the.

Susun kecap-kecap di luhur supaya jadi kalimah nu bener!

 

38. Jieun kalimah tanya nu ngagunakeunkecap pananya kumaha!

 

39. Jieun kalimah make kecap luhur nu ngandung harti teu sabenerna ( makna kiasan )!

 

40. Terangkeun maksud sajak di handap ieu make bahasa sorangan, paling saeutik dua kalimah!

 

Lembur kuring anu asri

Hejo ngemploh dangdaunan

Jalan ngabulungbung caang

Imah lalening raresik

Matak hegar katenjona

 

Berikut ini Soal Latihan dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester UAS - PAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semester 1 Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 

KONCI JAWABAN

BAHSA SUNDA KELAS V

I. Isian

1.Dangdang gula

2. Sapuluh

3. Nu jadi kaabot hate

4. salapan

5. Kanyaah ka tanah sunda

 

II. Pilihan ganda

6.   A

7.   D

8.   D

9.   B

10. C

6.   A

7.   D

8.   D

9.   B

10. C

11.D

12. A

13. B

14. A

15. C

16. B.

17. C

18. A

19. A

20. A

21. D

22. A

23. C

24. B

25. C

 

III. Isian

26. Pantun

27. Beungeut

28. Disimpen

29. Kacapi

30. Aktif

31. Ngewa

32. Siram

33. Maraban

34. Papan

35. Munding

36. Lesang kuras

37. Adu bedug teh seni anu pangkasohorna di Pandeglang.

38. Diserahkeun kana kawijaksanaan guru

39. Diserahkeun kana kawijaksanaan guru

40. Diserahkeun kana kawijaksanaan guru
= Baca Juga =11 Comments

 1. ga usah dikonci bos biar ngebantu temen temen yg lg nyari refernsi tmks

  ReplyDelete
 2. Soal pas bahasa sundab kls 5 semester 2, blum ad yah, untuk semester 1 sudah sesuai dg materi

  ReplyDelete
 3. apakah sudah ada yg semsetr 2 nya ka...boleh di share

  ReplyDelete
 4. ga niat bantu ini mah.. ga bisa di copas atau download..

  ReplyDelete
 5. Coba kalau teratur lagi di hp mantap mang

  ReplyDelete
 6. Bagus, tapi sayangnya yg nomor 38- 40 gaada jawabannya. Seharusnya kan ada jawabannya biar anak2 bisa belajar.

  ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post